Selasa, 1 November 2011

FIQH TALIBAN vs FIQH WASATI [2]


[5]

Antara perkara menarik yang diungkapkan oleh Dr Yusuf al-Qaradhawi terhadap pihak Taliban adalah Qaradhawi berkata;

 “tindakan Taliban meruntuhkan Patung Buddha akan memberi Implikasi yang lebih bahaya kepada umat Islam sejagat, terutama di tempat yang bilangan umat Islam sedikit; yang tinggal dikalangan masyarakat Buddha. Kamu (wahai Taliban) telah bermusuh dengan Barat; amerika dan eropah, mengapa kamu bermusuh juga dengan timur, walhal bilangan mereka banyak? Kenapa kamu bermusuh dengan Jepun dan Cina, walhal kamu perlu kepada mereka dari sudut ekonomi dan politik”

Dalam huraian al-Qaradhawi itu lagi, beliau menyatakan seperti berikut;
         
“Fiqh itu bukan sekadar menjaga maksud yang ada dalam Hasyiah (syarah terhadap syarah) dan Matan, tetapi hendaklah diperhatikan pada Maalat (melayu : Implikasi) terhadap sesuatu tindakan dan apa yang bakal terjadi selepas itu”

[6]

Secara peribadi, aku menilai perbedaan antara fiqh Taliban dari Fiqh wasati adalah seperti berikut;

Pertama : Fiqh Taliban tidak memikirkan Maalat al-Af’al.

Dalam kandungan syariat, amat ditekankan juga tentang implikasi. Tanpa melihat kepada implikasi, ia akan mengakibatkan objektif syariat tidak tercapai. Ekoran itu, kita dapat melihat bahawa sebilangan ulama mazhab mementingkan implikasi terhadap sesuatu perbuatan sehingga memasukkannya sebagai salah satu elemen penting dalam hukum.

Ini dapat dilihat pada definisi hukum dalam mazhab Hanafi. Ini kerana, definisi hukum syarak di sisi mereka adalah, tidak semata-mata bermaksud harus atau taat sahaja, tetapi ia perlu dilihat kepada kesan perbuatan syarak atau perlu dilihat kepada tujuan akhir. (ta’lil maqasidi)

Dengan erti kata yang lain, dalam mazhab hanafi, ia mesti wajib, sunat dan harus, tetapi perlu dilihat kepada maqasid dan maalat al-afal (implikasi).

Malahan, ada sebilangan ulama-ulama dalam mazhab selain hanafi juga memandang pentingnya implikasi dalam fiqh. Antaranya adalah al-Imam al-Mawardi. Beliau ada menyatakan;

"Setiap tindakan yang menyebabkan tidak tercapai kepada tujuan akhir, maka tindakan itu batal" (Al-Hawi Kabir)

Turut memandang kepentingan melihat kepada implikasi ini adalah al-Imam as-Syatibi. Ini kerana, beliau ada menyatakan;

“Melihat kepada implikasi terhadap segala perbuatan adalah perkara yang diperakui dan merupakan tujuan secara syarak, sama ada perbuatan itu bersifat muwafaqat (melayu : selari) atau bersifat mukhalafah (melayu : menyalahi/tidak selari). Demikian itu adalah bahawa mujtahid tidak boleh berhukum terhadap sesuatu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang disandarkan kepada mukallaf (melayu : orang yang diberati hukum) dengan mereka melaksanakan (sesuatu tuntutan hukum) kecuali selepas melihat kepada kesan (atau : implikasi) terhadap perbuatan tersebut” (al-Muwafaqat)

Dalil-dalil terhadap perkara ini adalah seperti berikut;

Antara dalil-dalil bersumber dari nas dalam menyatakan bahawa wujudnya fiqh maalat al-‘af’al ini adalah seperti berikut;

Pertama:

Firman Allah;
Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan” (Surah Al-an’am : 108)

Dari sudut hukum asal, memaki sembahan-sembahan selain Allah adalah dibenarkan. Namun begitu, dibimbangi ia memberi implikasi yang buruk disebalik memaki sembahan-sembahan itu, iaitu menerima makian balas terhadap Allah SWT dari mereka, maka perkara itu diharamkan oleh Allah SWT.

Kedua;

Daripada Abdullah bin Amr berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda; “Sebahagian dari dosa besar itu adalah seseorang itu memaki kedua ibu bapanya”. Nabi Muhammad SAW ditanya, “Bagaimana mungkin wujud orang yang memaki kedua ibu bapanya?”. Berkata Nabi Muhammad SAW, “Seseorang memaki bapa seseorang yang lain, lalu dia memaki balik bapanya dan memaki balik ibunya”.(Bukhari)

Dalam hadis ini, kelihatan Nabi Muhammad SAW melarang seseorang memaki ibu bapa temannya. Larangan itu kerana melihat kepada implikasi yang bakal diterima, iaitu seperti memaki ibu bapanya sendiri.

Kedua : mereka tidak membedakan antara Tasyrik dan Tanfiz

Jika diperhatikan kepada kandungan fatwa-fatwa ulama salaf mahupun khalaf, didapati bahawa fatwa mereka tidak terlepas dari dua tahapan, iaitu tasyrik dan tanfiz.

Sepertimana yang kita tahu, syariat ini telah dilengkapkan dan disempurnakan oleh Allah SWT. Mengingkari perkara ini hakikatnya mengingkari firman Allah SWT yang menyatakan hal ini.

Firman Allah;
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu” (Al-Maidah : 3)

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas menyatakan;

“(sempurna itu) adalah Islam. Allah SWT memberitahu kepada Nabi-Nya SAW dan orang mukmin bahawa Allah SWT telah sempurnakan untuk mereka keimanan mereka. Tidak perlu kepada penambahan sampai bila-bila pun. Allah SWT telah lengkapkan, tanpa perlu dikurangkan lagi sampai bila-bila” (Ibnu Kathir)

Ada dari satu sudut lagi perkara yang perlu dibincangkan adalah dari sudut perlaksanaan (arab : tanfiz). Dalam istilah yang lain, digunakan juga dengan istilah tanzil dan tatbiq. (fi Al-Ijtihad Tanzili)

Dari sudut perlaksanaan (arab : tanfiz, tanzil atau tatbiq), ia memerlukan kepada ijtihad juga. Ekoran itu, Dr Basyir bin Maulud Jahish telah mengklasifikasikan perkara ijtihad ini kepada dua, iaitu seperti berikut;

Pertama : Al-ijtihad fi al-Fahm
Kedua : Al-Ijtihad fi At-Tatbiq (Diguna juga : at-Tanzil)

Dalam mendefinisikan maksud al-Ijtihad fi al-Fahm (ijtihad dalam memahami nas), Dr Basyir menulis, “Adapun al-Ijtihad fi al-Fahm, ia adalah membongkar kandungan al-khitab al-Syarie (melayu : Percakapan syarie) bagi mengikuti percakapan penentu kepada syariat (Allah dan Rasulullah SAW), sama ada berbentuk suruhan (Wajib atau sunat) dan berbentuk larangan (Haram atau Makruh).

“Jalan untuk menuju kepada perkara ini ada dua perkara;

“Pertama : membongkar semua kefahaman secara menyeluruh (arab : Kulli) dan yang mempunyai kaitan dengannya. Juga, menentukan hakikat-hakikatnya yang terhasil dari nas-nas (al-Quran dan as-Sunnah). Serta, penjelasan dalil-dalilnya yang bersifat terperinci (arab : tafsiliyyah) terhadap segala kandungan makna-maknanya melalui alat-alat kefahaman yang diperakui. Ia dinamakan sebagai ijtihad fi Nitaq an-Nas.

“Kedua : Ijtihad dalam perkara yang tiada nas dengan menggunakan petunjuk kaedah-kaedah umum dan maqasid kulliyyah bagi pensyariatan. Ia mempunyai cara yang pelbagai.

Adapun ijtihad fi at-Tatbiq (diguna juga : at-Tanzil) adalah proses amali (arab : al-Ijra’ al-‘Amali)  terhadap perkara yang telah terhasil atas tahap kefahaman yang nyata bagi hukum-hukum syarak (untuk diadaptasikan) terhadap reality sesuatu perbuatan” (fi al-Ijtihad Tanzili)

[7]

Qaradhawi adalah antara ulama yang mempromosikan idea wasati. Fikrah wasati adalah terhasil dari gabungan tiga aliran pemikiran fiqh, iaitu seperti berikut;

Pertama;

Aliran Burhani, iaitu pemikiran falsafah yang jelas-jelas lebih menekankan pada penggunaan akal dan rasional dengan disertakan bukti-bukti yang nyata.

Kedua:

Aliran Bayani, iaitu pemikiran kalam atau tauhid yang lebih menekankan pada teks-teks naqliah (nas al-Quran dan as-Sunnah) dengan sedikit unsur aqliah (akal).

Ketiga:

Aliran Irfani, iaitu pemikiran tasawwuf yang lebih menekankan pada penggunaan rasa dan dzauq dengan bukti-bukti yang sulit dipertanggungjawabkan secara nyata.

Aliran Wasati adalah gabungan ketiga-tiga aliran pemikiran, sedangkan aliran zahiri (literalis) adalah aliran Bayani sahaja. Golongan Zahiri amat mudah menuduh golongan wasati sebagai aliran liberal, walhal aliran liberal adalah aliran Burhani semata. Tuduhan zahiri ini berlaku, kerana mereka adalah golongan Bayani yang jumud. Ini kerana, mereka tidak mempunyai kefahaman tentang aliran Burhani dan Irfani. Malahan tidak mustahil, golongan zahiri ini akan menuduh aliran burhani dan irfani ini sebagai sesat.

[8]

Dalam fiqh Politik, perkara yang amat penting difikirkan adalah tiga perkara penting, iaitu Tempat, masa dan kondusif. Adapun dunia kini adalah dunia global, sudah pasti segala tindakan yang jika dilihat dari sudut literal tanpa memikirkan kepada maalat boleh mendatangkan imej buruk kepada Islam, walhal perkara tersebut wajib dihindari.

Taliban pula bertindak tanpa memerhatikan kepada perkara ini, ekoran itu mereka berjaya dari sudut melahirkan pejuang-pejuang, tetapi mereka gagal mempamerkan Islam sebagai agama adil, agama keindahan, agama kasih sayang, agama yang wajar diterima sejagat kepada dunia.

Ekoran itu, Taliban boleh dijadikan guru untuk melahirkan kader-kader pejuang yang berani dan bersemangat dalam memperjuangkan Islam, tetapi mereka tidak boleh dijadikan guru dalam pentadbiran dan politik.

Adapun Qaradhawi, beliau bukanlah satu gerakan yang ramai, tetapi dengan fikrah yang banyak dilontar beliau ternyata memberi implikasi baik kepada imej Islam. Beliau berjaya mempamerkan bahawa Islam ini adalah agama kehidupan, agama kasih sayang, agama kebajikan, agama yang tidak menafikan hak dan seumpamanya. Fikrah sebegini perlu disebar luaskan, supaya suatu masa nanti Islam berjaya menjadi agama yang diterima, bukan dikalangan Muslim sahaja, tetapi  dikalangan non Muslim  juga.

Sekian

FIQH TALIBAN vs FIQH WASATI

[1]

Dari sudut perjuangan, Taliban cukup hebat. Niat baik mereka mahu menjadikan Afghanistan sebuah Negara yang terlaksana Islam tidak dapat dinafikan. Kita wajib belajar dari kesungguhan mereka menegakkan Islam dalam pemerintahan.

Mujahidin Taliban, jika mahu dibandingkan dengan kita dari sudut amalan, mereka jauh lebih baik berbanding kita. Mereka menitiskan air mata ketika menunaikan solat. Perkara ini amat jauh dibandingkan dengan kita.

Namun begitu, dari sudut pengamalan fiqh, mereka sudah jauh tertinggal kebelakang. Fiqh mereka hanya apa yang termaktub dalam hasyiah dan matan. Fiqh mereka terkongkong dengan mazhab Hanafi. Itupun tidak semua fikrah fiqh mazhab Hanafi yang menjadi bidang pengajian mereka. Fiqh mereka, teks-teks turats, tanpa mereka mengambil kira konteks semasa, tempat dan kondusif.

[2]

Semasa belajar di Pakistan, tragedy meruntuhkan patung Buddha di satu tempat di Afghanistan bernama bamiyan terjadi. Ia berlaku pada bulan febuari 2001.

Dr Yusuf al-Qaradhawi antara ulama yang tidak menyokong tindakan Taliban tersebut. Bukan sekadar itu, malahan Dr Yusuf al-Qaradhawi mengkritik tindakan Taliban.

Sebelum Qaradhawi bertemu dengan Seorang tokoh ulama besar Taliban bernama Sayed Muhammad Saqib, merupakan seorang guru Bahasa arab, dikhabarkan bahawa al-Qaradhawi bertemu dengan Maulana Taqi Osmani, Mufti Besar Pakistan. Diketahui ramai, bahawa Maulana Taqi Osmani merupakan salah ulama yang menjadi rujukan dunia yang amat pro dengan Taliban.

Diceritakan juga bahawa pertemuan antara Qaradhawi dengan Maulana Taqi Osmani itu juga berlaku perdebatan kecil. Apa kandungan debat itu, tidak diketahui. Namun yang diketahui ramai, Maulana Taqi Osmani tidak bersetuju dengan Qaradhawi dalam pandangan beliau terhadap tindakan Taliban itu.

Walaubagaimana pun, Qaradhawi tetap berjumpa dengan Sayed Muhammad Saqib. Berlaku perdebatan dalam mengemukakan hujjah antara mereka. Tetapi, semasa aku berada di Pakistan, segala kandungan debat itu tidak disebarkan, kecuali hujjah-hujjah dari Pihak Taliban, disamping tersebar gelaran dari kalangan mereka yang pro-taliban terhadap al-Qaradhawi dengan gelaran “Ulama Asnam” (melayu : Ulama Berhala).

Semasa belajar di sana, aku Nampak sendiri tersebarnya gambar sebesar poster yang dijual dengan harga yang cukup murah. Gambar poster itu mempamerkan patung bamiyan yang diruntuhkan Taliban disertakan beberapa ungkapan dalam bahasa Urdu (hindi). Disamping itu juga, termaktub beberapa lebel yang diberikan kepada al-Qaradhawi. Lebel yang paling jelas adalah “ulama berhala”.

Aku membeli poster itu, dan menyimpannya. Namun sedih, semasa pihak Polis menyerbu rumahku ekoran tuduhan JI (Jamaah islamiyah), poster tersebut telah dirampas dan sehingga hari ini, pihak Polis tidak menghantar balik hak milikku itu.

[3]

Semasa belajar di Mesir, aku berkawan dengan sebilangan rakan-rakan berbangsa arab. Aku tinggal serumah dengan “Bhai”, seorang rakan rakyat Malaysia dari negeri Kedah, dan dua rakan dari Indonesia dan seorang rakan berbangsa arab Palestine.

Di mesir juga, aku mendapat rakan-rakan arab yang mempunyai hubungan rapat dengan “team-team kajian” dalam satu lamanweb arab yang agak masyhur juga, iaitu Islamonline.net. Dalam lamanweb itu, banyak perkara yang berjaya aku mendapat manfaat, terutama tentang disiplin fiqh dan fatwa-fatwa ulama moden tentang isu-isu semasa.

Boleh dikatakan, setiap minggu aku menghantar e-mail kepada pihak “muharrir Fatwa” Islamonline.net. Antara perkara yang aku minta mereka memberi penjelasan adalah tentang hujjah debat antara pihak al-Qaradhawi dengan Sayed Mohammad Saqib dalam isu patung bamiyan di Afghanistan. Ternyata, permintaan aku dimakbulkan. Aku mendapat salinan tersebut setebal 18 muka surat, dan aku membacanya sehingga habis.

[4]

Semasa belajar di Pakistan dulu, aku hanya mendengar hujjah dari pihak Taliban sahaja. Sudah pasti ketika itu, aku memandang lekeh terhadap Dr Yusuf al-Qaradhawi. Namun begitu, aku memikirkan sesuatu yang tidak kena terhadap Taliban, apabila membaca sendiri isi kandungan debat antara qaradhawi dengan Sayed Mohammad Saqib.

Antara kandungan debat tersebut, Sayed Mohammad Saqib gagal menjawab beberapa hujjah Qaradhawi. Jawapan yang diberi, ternyata tidak ilmiah.

Dalam hujjah mereka, didakwa bahawa berhala wajib diruntuhkan, waima berumur lebih 2000 tahun. Mereka berdalilkan tindakan Nabi SAW mengarahkan Khalid bin al-Walid meruntuhkan berhala-hala yang berada di keliling kaabah.

Qaradhawi mengemukakan hujjah bahawa berhala di keliling Kaabah sahaja diruntuhkan, bagaimana pula berhala selain berada di keliling Kaabah. Lalu, Qaradhawi membedakan antara kalimah “At-Timsal” dan “al-asnam” yang ramai mendakwa bahawa kedua-dua kalimah memberi maksud berhala.

Dalam kupasan al-Qaradhawi, patung berhala yang sudah lama tidak disembah (seperti Bamiyan yang lebih 2000 tahun tidak disembah) itu, sudah dikira sebagai At-Timsal, bukan al-Asnam. Malahan dalam al-Quran menyatakan bahawa patung bernama at-Timsal itu tidak wajib diruntuhkan. Hal ini, Dr Yusuf al-Qaradhwi merujuk kepada firman Allah dari surah As-Saba’ yang berbunyi;

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

Maksudnya;
          “Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih”  (Surah Saba’ : 13)

Dalam firman Allah ini, diceritakan bagaimana para Jin membina gedung-gedung yang tinggi untuk Nabi SUlaiman. Bukan sekadar itu, dibuat juga untuk Nabi Sulaiman adalah At-Timsal, iaitu patung-patung.

Dari ayat ini menandakan bahawa patung yang diruntuh oleh Khalid Al-walid itu adalah al-Asnam, sedang patung yang dibina para jin untuk Nabi Sulaiman itu adalah at-Timsal. Ternyata penghujahan itu gagal dijawab oleh Wakil Taliban terbabit.

Antara hujjah lain yang digunakan oleh al-Qaradhawi adalah, Qaradhawi mengemukakan Fiqh Maalat al-Af’al, iaitu Fiqh Implikasi terhadap sesuatu tindakan. Qaradhawi mengemukakan beberapa dalil nas terhadap fiqh Maalat al-Af’al itu.

Antaranya adalah, larangan mencela sembah-sembahan selain Allah kerana bimbang berlaku celaan balik terhadap Allah secara prejudis dan tanpa Ilmu. Juga DrYusuf al-Qaradhawi bertanya pandangan mereka tentang tindakan para sahabat yang membuka Afghanistan, Syria dan seumpamanya tanpa mereka meruntuhkan berhala-hala yang ada sehinggakan ia kekal pada hari ini.

Semua ini tidak berjaya dijawab oleh pihak Taliban, sebaliknya berlaku sedikit perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pihak Taliban terhadap Dr Yusuf al-Qaradhawi; dari sudut adab berhujjah dan menyambut tetamu.bersambung.......

Isnin, 31 Oktober 2011

PENJELASAN TERHADAP KEKELIRUAN KARPAL SINGH

`1- Penjelasan terhadap kekeliruan Karpal Singh yang mendakwa bahawa Penjenayah bebas di bawah Hukum Hudud.
2- Sukarnya untuk membuktikan dalam hudud sehingga dikenakan hukuman (fokus pada Zina dan Mencuri)
3- kalau tidak capai kepada pembuktian Hudud, maka dikenakan hukuman Ta'zir.